اتاق خانوادگی  17 متر مربع مساحت داشته و دارای 1 تخت کینگ 2 نفره و 1 تخت سینگل یا 3 تخت سینگل بزرگ می باشد . در این اتاق تمامی امکانات رفاهی به صورت کامل وجود دارد